Jak ograniczyć ilość używanego plastiku?

Muszę być  z Tobą brutalnie szczera. Każdego dnia, cała nasza populacja dokłada swoją cegiełkę do zniszczenia naszej planety.

Gdzie się nie obejrzymy, tam generujemy śmieci. Przykład:

– wizyta w kawiarni: papierowy kubek, plastikowa pokrywka, mieszadełko, opakowanie po cukrze

– szybka przekąska na mieście: papierek po batonie, puszka po napoju lub butelka po wodzie

– zakupy w sklepie: plastikowa reklamówka na jabłka, plastikowa reklamówka na pomidory oraz inne warzywa, kilka plastrów sera zapakowanych w papier i owiniętych w plastikowy woreczek, a to wszystko zapakowane w reklamówkę za 25 groszy.

Trochę liczb

Przeciętny Polak generuje 303 kg śmieci rocznie (dane z 2016 roku), średnia w Europie to aż 475kg!

Czy da się to szaleństwo zatrzymać? NIE. Jeszcze nie teraz. Świadomość ludzi w kwestii ograniczania ilości produkowanych śmieci rośnie, jednak jest nadal za niska żeby wpłynać na jej finalną ilość w sposób znaczący.

Jednak, to właśnie my możemy zmienić świat, zmieniając najpierw siebie i swoje zachowania. To nie wymaga wiele, wystarczy świadomie kupować, segregować, oszczędzać energię i rozprzestrzeniać wieść na ten temat wśród znajomych i bliskich.

Z ideologią zero waste miałam po raz pierwszy do czynienia po przeczytaniu książki Życie Zero Waste. Od tego czasu zaczęłam interesować się tą tematyką, dowiadując się coraz więcej na temat skali tego problemu i jak możemy go ograniczyć zmieniając swoje nawyki konsumpcyjne.

Nikomu nie narzucam mojego toku myślenia, jednak gdy mam okazję komuś go przybliżyć chętnie to robię.

Niektóre kraje takie jak Francja wprowadziły całkowity zakaz używania plastikowych torebek na pieczywo. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, do 2030 wszystkie opakowania muszą nadawać się do recyclingu. To naprawdę duże wyzwanie dla krajów członkowskich jak i własicieli marek.

Mieszkam w Hiszpanii i niestety tu prawo dotyczące używania plastikowych torebek jeszcze nie obowiązuje. W markecie oprócz plastikowej torebki na owoce, trzeba również założyć plastikową rękawiczkę ze względów higienicznych. Ja tego nigdy nie robię ponieważ nie przebieram owoców, dotykając każdego z osobna. Ten owoc który dotknę, wkładam do koszyka. Moje liczne batalie z ekspedientkami lub klientami sklepu świadczą o tym jak niska jest świadomość w tym temacie.  Jednak ja nadal będę robić swoje, mimo dziwnych spojrzeń i komentarzy.

Wskazówki jak ograniczyć ilość używanego plastiku ( i nie tylko)

Przygotowałam dla Was kilka wskazówek, które pomogą Wam zmniejszyć ilość produkowanych śmieci:

– bawełniana torba na zakupy – banalnie proste i bardzo skuteczne. Zawsze mam ją przy sobie, gdyż nie zajmuje dużo miejsca. Mając własną torbę nie muszę kupować plastikowych reklamówek oraz płacić za nie.

– własny kubek na kawę – jeżeli zdarza Wam się wypić szybką kawę na mieście, warto mieć własny kubek który ograniczy zużycie papierowych kubeczków. Niektóre kawiarnie udzielają rabatów osobom, które korzystają z własnych kubków zamiast brania tych na wynos. Osobiście, często zapominam o zabieraniu swojego kubka, gdyż nie mam zwyczaju picia kawy na mieście, niemniej jednak jest to mój kolejny cel na nadchodzące miesiące.

– dzbanek do filtrowania wody – ograniczając spożycie wody butelkowanej ograniczamy ilość wyrzucanych butelek PET. Jakość kranówki w Polsce znacząco się poprawiła w ostatnich latach i takie akcje jak Warszawska Kranówka zachęcają mieszkańców do picia właśnie wody z kranu, zamiast tej butelkowanej. W Hiszpanii jest to bardzo popularne i mam wrażenie, że mało kto kupuje wodę w butelce.

– zbieranie plastikowych nakrętek po napojach – w mojej poprzedniej pracy wszyscy nałogowo zbierali korki, które wymieniało się później na skupie by zebrać pieniądze dla potrzebujących.

– rezygnacja z plastikowych słomek – słomki są bardzo trudne w recyclingu ponieważ są bardzo lekkie i trudne do oddzielenia podczas tego procesu. Dziennie w Ameryce używa się 500 milinów plastikowych słomek! Ogromna ilość z nich trafia później do oceanów. Jeżeli ten trend się utrzyma to za 10 lat w oceanach będzie więcej słomek niż ryb. Całkowita rezygnacja z ich używania i zaprzestanie ich produkcji to jedyne wyjście. W Warszawie ruszyła akcja „Tu pijesz bez słomki” zrzeszająca restauracje, które całkowicie zrezygnowały z ich używania. Jeżeli jednak trafisz do miejsca gdzie podają napoje ze słomką uprzedź kelnera, że jej nie chcesz.

– rezygnacja z jednorazowych  talerzy i sztućców – Takie kraje jak Francja do 2020 roku wprowadzi całkowity zakaz ich produkcji.  Używając sztućców wielokrotnego użytku znacznie zmniejszamy ilość produkowanych śmieci.

– zamień podpaski na kubeczek menstruacyjny – wiele kobiet z powodzeniem stosuje kubeczki menstruacyjne, które oprócz tego że są wygodne, są również wielorazowe i nie mają negatywnego wpływu na środowisko

– używaj wielorazowych wacików – do zmycia makijażu potrzebnych jest od 2 do 6 wacików. Oczywiście waciki rozkładają się o wiele szybciej od plastikowej torby, niemniej jednak ograniczając ich zużycie generujemy mniej śmieci. Własne waciki można uszyć z miękkiej bawełny lub materiału typu fortte.

 

Każda zmiana zaczyna się od małego kroku.  Dlatego na koniec warto zadać sobie pytanie:

Co mogę zrobić już dziś, żeby ograniczyć swój negatywny wpływ w środowisko?

 

I must be brutally honest with you. Every day, our entire population puts a brick to destroy our planet.

Where we do not look, we generate rubbish there. Example:

– a visit to a cafe: a paper cup, a plastic lid, a stirrer, a sugar packet

– quick snack on-the-go: plastic laminate from the chocolate bar, can or bottle on the water

– shopping in the store: a plastic bag for fruits and vegetables, a few slices of cheese packed in paper and wrapped in a plastic bag and all finally packed in another plastic bag.

Some numbers

The average Pole generates 303 kg of garbage per year (data from 2016), the average in Europe is up to 475 kg!

Is it possible to stop this madness? NO. Not yet. People’s awareness of limiting the amount of garbage produced is growing, however, it is still too low to affect its final amount in a significant way.

However, we can change the world by changing ourselves and our behaviour first. It does not require much, it is enough to consciously buy, segregate, save energy and spread the word about it among friends and family.

I have read about the zero-waste ideology for the first time after reading the book Zero Waste Life.

Since then I have started to be interested in this subject, learning more and more about the scale of this problem and how we can reduce it by changing our consumption habits.

I do not impose my thinking on anyone, but when I have the opportunity to bring it closer to someone I am happy to do it.

Some countries such as France have introduced a total ban on the use of plastic bags for bread. According to the EU ordinace, all packaging must be recyclable up to 2030! This is very big challange for countries and the brands!

I live in Spain and unfortunately, law regarding plastic bags does not apply here. In the supermarket, in addition to a plastic bag for fruit, you also need to put on a plastic glove for hygienic reasons. I never do this because I do not choose the fruit by touching each one separately. The fruit that I touch, I put in the basket. My numerous battles with shop assistants or clients testify to the low awareness of this topic. However, I will continue to do my work, despite strange looks and comments.

Tips on how reduce amount of used plastic

I have prepared some tips for you that will help you reduce the amount of garbage that I currently use.

– cotton shopping bag – very simple and very effective. I always have it with me because it does not take up much space. Having my own bag I do not have to use plastic bags and pay for them.

– own cup for coffee – if you happen to drink a quick coffee on-the-go, it is worth having your own cup that will reduce the consumption of paper cups. Some cafes grant discounts to people who use their own mugs instead of taking them away. Personally, I often forget about taking my cup, because I do not have the habit of drinking coffee outside, but nevertheless, it is my next goal for the coming months.

– jug for filtering water – limiting the consumption of bottled water we limit the amount of PET bottles thrown away. The quality of tap water in Poland has significantly improved in recent years and such actions as Warszawska Kranówka encourage residents to drink tap water instead of bottled water. In Spain, it is very popular and I have the impression that hardly anyone buys water in a bottle.

– collecting plastic caps – in my previous work, everyone was compulsively picking up the plastic caps that were later exchanged for money and raise for those in need.

– give up plastic straws – straws are very difficult to recycle because they are very light and difficult to separate during this process. 500 million plastic straws are used daily in America! A huge amount of them goes later to the oceans. If this trend continues, in 10 years in the oceans there will be more straws than fish. The total abandonment of their use and discontinuation of their production is the only way out. The campaign “Here You drink without a straw” has been launched in Warsaw, associating restaurants that have completely abandoned their use. However, if you are visiting a place where they serve drinks with a straw, tell the waiter that you do not want to.

– abandon disposable plates and cutlery – Countries such as France by 2020 will introduce a total ban on their production. Using reusable cutlery significantly reduces the amount of garbage produced.

– change pads into a menstrual cup – many women successfully use menstrual cups, which, in addition to being comfortable, are also multi-use and have no negative impact on the environment

– use reusable cotton pads – 2 to 6 cotton pads are needed to remove makeup. Of course, the pads break down much faster than a plastic bag, however, reducing their consumption we generate less rubbish. You can make your own pads using soft cotton material or frotte.

Every change starts with a small step. Therefore, in the end it is worth asking yourself:

What can I do today to reduce my negative impact on the environment?

 

Share: